Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

6584 528c 390
Reposted fromturquoise turquoise viamatuss matuss
0999 f75a 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viamatuss matuss
odetchnij
3790 c9bc 390
Reposted fromkaiee kaiee viamatuss matuss
odetchnij
Reposted fromtfu tfu viagdziejestola gdziejestola
odetchnij
8774 f2be 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamayamar mayamar
odetchnij
6966 6b95 390
Reposted fromcgmichi cgmichi viapatrzpodnogi patrzpodnogi
odetchnij
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea vialemkove lemkove

April 03 2017

odetchnij
odetchnij
0967 3605 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaczarnakawa czarnakawa
odetchnij
6249 2a04 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaczarnakawa czarnakawa
odetchnij
odetchnij
5595 da9c 390
Ewok!
Reposted fromrrandom rrandom viatoniewszystko toniewszystko
odetchnij
7045 bf0f 390
wyłącznie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagabrynia gabrynia
odetchnij
odetchnij
8192 3ff3 390
odetchnij
7052 cd34 390
nie chciałabym...

/ Świetlicki
Reposted frombylejaka bylejaka viaszydera szydera
odetchnij
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
odetchnij

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


Reposted frommyname myname viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl